วิทยาการคำนวณ

สื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุงปี 2560 วิชาวิทยาการคำนวณ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา การคิดเชิงคำนวณเป็นทักษะการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ โดยต้องรู้จักแยกแยะปัญหา เข้าใจความสำคัญของปัญหา รู้จักวิเคราะห์รูปแบบของปัญหาและแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอีกด้วย

หนังสือแบบเรียนวิทยาการคำนวณ

เพื่อสร้างทักษะแห่งอนาคตให้แก่เด็กไทยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัยการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

หนังสือแบบเรียนปฐมวัย

ช่วยให้เด็กๆเข้าใจการวางแผนและการจัดระเบียบทางความคิดนำไปสู่การพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆต่อไป